I. Bevezetés

1.1. A Szabályozás célja

Az Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza az WERK AKADÉMIA. (a továbbiakban: WERK AKADÉMIA) működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást. A WERK AKADÉMIA kiemelt jelentőségűnek tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt a felhasználók számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról:
• a kezelt adatok köréről,
• a kezelés módjáról
• a kezelés céljáról,
• az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.
Ennek megfelelően az WERK AKADÉMIA a jelen Szabályzatban alakítja ki valamennyi alkalmazottjára, ügynökeire, képviselőire, stb. vonatkozó belső üzleti policy-t és adatkezelőnek az WERK AKADÉMIA-t kell érteni.


II. Fogalom meghatározások

2.1. felhasználó:
az a személy, aki a jelen szabályzat elfogadását követően hozzájárulását adja ahhoz, hogy az WERK AKADÉMIA az általa megadott adatokat kezelje;

2.2. személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. bűnügyi személyes adat:
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.5. közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.6. közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.7. hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.8. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.9. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.10. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.11. adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.12. nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.13. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.14. adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.15. adatmegsemmisítés:
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.16. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.17. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.18. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):
személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.19. adatállomány:
az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.20. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.21. EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.22. harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


III. Felhatalmazás adatkezelésre

A hatályos szabályozás alapjában az adatkezelés két esetben történhet: vagy jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy pedig önkéntes hozzájárulással. A jelen Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy az WERK AKADÉMIA a felhasználó által megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.


IV. Az adatkezelés

4.1. Az WERK AKADÉMIA az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.

4.2. A weboldalon lehetőség van regisztrációra. A regisztráció minden esetben önkéntesen történik, a regisztráció során megadott adatok WERK AKADÉMIA általi kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4.3. A regisztráció elsődleges célja az, hogy a felhasználó a weboldallal, e körben az együttessel, a kiadóval, az WERK AKADÉMIA-vel, ezek termékeivel és szolgáltatásaival, promócióival, akcióival, játékaival (a továbbiakban: a weboldallak kapcsolatos információ) kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást kapjon hírlevél útján.

4.4. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az WERK AKADÉMIA a felhasználó által megadott elérhetőségeken kapcsolatot létesítsen a felhasználóval. Az WERK AKADÉMIA jogosult a felhasználó által megadott elérhetőségeken a felhasználót kérdőív formájában piackutatási, marketing vagy egyéb kutatási céllal megkérdezni. A válaszadás mindenesetben önkéntes, a felhasználó jogosult a kérdőívet nem kitölteni.

4.5. Az WERK AKADÉMIA jogosult a felhasználó által önkéntesen megadott adatokat marketing, piackutatási, egyéb kutatási és az ezekhez kapcsolódó céllal felhasználni. Az WERK AKADÉMIA e körben jogosult az önkéntesen megadott adatokat - akár EGT- állambeli, akár harmadik országbeli - harmadik személyek részére - adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljából - továbbítani.

4.6. Az WERK AKADÉMIA jogosult a felhasználók szokásainak, érdeklődési körüknek megismerésére irányuló kutatás céljából a felhasználók adatait megvizsgálni, elemezni, analizálni. Az WERK AKADÉMIA kutatásának alapját e körben csak a felhasználó által önkéntesen megadott adatok képezik.

4.7. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az WERK AKADÉMIA a mindenkor hatályos törvényi, illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott esetekben és a jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. Az WERK AKADÉMIA fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés végett a felhasználó által megadott adatokat - a jogszabály megjelölésével - bármely harmadik személynek kiadja.

4.8. A regisztráció során egyes adatok megadása kötelező, mint például név, e-mail cím, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Ezen adatokat a felhasználóval való kapcsolattartás érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes alapon kerülnek megadásra, minden esetben a felhasználó saját belátásán alapuló döntés eredményeképpen. Az WERK AKADÉMIA semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan felhasználót, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A WERK AKADÉMIA jelen szabályzatban foglalt adatkezelése a felhasználó által megadott összes adatra kiterjed.

4.9. A regisztráció során lehetőség van a telefonszám megadására. Amennyiben a felhasználó a telefonszámát megadja az WERK AKADÉMIA részére, úgy ezzel hozzájárulását adja, hogy a weboldallal kapcsolatos - továbbá a korábban kifejtett - tartalmakról SMS formájában tájékoztatást kapjon. A WERK AKADÉMIA a felhasználó telefonszámát a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult felhasználni.

4.10. A 18 éven aluli személyek csak törvényes képviselőjük (szülő, gyám, stb.) útján nyilatkozhatnak a regisztrációról. A személyes adatok megadására történő felhatalmazást tartalmazó írásos dokumentációt az WERK AKADÉMIA részére (WERK AKADÉMIA  1… Budapest, ……… út ……….). kérjük megküldeni. Az WERK AKADÉMIA tájékoztatja a felhasználót, hogy az WERK AKADÉMIA nem köteles minden esetben ellenőrizni a felhasználó életkorát. Amennyiben 18 éven aluli felhasználó regisztrál, úgy az WERK AKADÉMIA nem vállal felelősséget a törvényes képviselő részéről történő írásos hozzájárulás elmaradásért.

V. Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás

A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban jogosul a megadott adatait módosítani, megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. Az WERK AKADÉMIA a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről.

A módosítás/visszavonást a hírlevélen megjelölt e-mail címre kérjük megküldeni.

VI. Adatvédelem

Az WERK AKADÉMIA minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz a felhasználó adatainak védelme érdekében, amely biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne kezeljék jogtalanul a felhasználó adatait. Az WERK AKADÉMIA azonban nem vállal felelősséget az adatbázisának jogszabályellenes feltörése esetére. Amennyiben a felhasználó jelszavat ad meg, úgy az WERK AKADÉMIA nem vállal felelősséget a jelszó titokban tartásáért, ez a felhasználó felelőssége. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok harmadik személy részére került továbbításra, úgy WERK AKADÉMIA felhívja ezen harmadik felet a fenti kötelezettségeinek teljesítésére.


VII. Az WERK AKADÉMIA felelősségének kizárása

Amennyiben az WERK AKADÉMIA tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, az WERK AKADÉMIA megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az WERK AKADÉMIA az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

VIII. Egyéb

Az WERK AKADÉMIA nem jogosult a felhasználó által megadott adatokat nyilvánosságra hozni. Amennyiben a felhasználó önkéntesen hozza nyilvánosságra adatait, úgy ezen nyilvánosság hozatalra a jelen szabályzat nem terjed ki.

Az WERK AKADÉMIA a felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában nem jogosult a felhasználó adatit más adatbázisban szereplő adatokkal összekapcsolni, azokkal kiegészíteni.

Az WERK AKADÉMIA kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az WERK AKADÉMIA-hez került adatokat az WERK AKADÉMIA nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek.